Informacja

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, że od 1 listopada 2018r. w Strefie Zdrowia wprowadzimy abonament terapeutyczny dotyczący terapii dzieci. W ramach abonamentu terapia małego pacjenta prowadzona będzie w określonym dniu, o stałej, umówionej godzinie. Jeśli wybiorą Państwo tę formę współpracy, oznacza to, że służymy fachową pomocą i rezerwujemy swój czas w ustalonym terminie wyłącznie dla tej jednej, objętej abonamentem osoby, dla Państwa dziecka. Wykupienie abonamentu będzie wiązało się ze zobowiązaniem z Państwa strony do uczestniczenia dziecka na terapii w ustalonych terminach. Oczywiście, w wyjątkowych sytuacjach może się zdarzyć, że termin zostanie przesunięty na inny dzień lub godzinę na prośbę pacjenta lub terapeuty. Zaplanowaną wizytę dziecka będzie można odwołać lub umówić na inny, dogodny termin „odrobienia” zajęć, jednak nie później niż na jeden dzień przed zaplanowaną wizytą. W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny lub drogą SMS pod numerem telefonu 884949966 albo osobiście w Strefie Zdrowia. Wyjątek stanowi planowany, dłuższy pobyt dziecka w szpitalu. W takim przypadku informacja o braku możliwości skorzystania z umówionych wizyt powinna nastąpić w czasie nie krótszym niż 2 tygodnie przed planowaną nieobecnością. Brak wcześniejszej informacji o nieobecności dziecka na terapii w ustalonym terminie będzie skutkował obciążeniem rodzica/opiekuna kwotą 100% ceny terapii. Rezerwacja stałych terminów wizyt dziecka, pozwoli na maksymalne wykorzystanie zajęć terapeutycznych, służąc jak najszybszej poprawie sprawności 
i zdrowia Państwa dziecka. Liczymy na dalszą, dobrą współpracę.

 

Z wyrazami szacunku Małgorzata Wiśniewska – Łowigus 

Dokumenty

Klauzula informacyjna dla pacjenta


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Strefa Zdrowia Małgorzata Wiśniewska – Łowigus, 

86-065 Łochowo, ul Gościnna 9.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej / rehabilitacyjnej w szczególności w celu świadczenia przez Administratora usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej / rehabilitacyjnej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zw. z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również art. 6 ust. 1 lit. d RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. 

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej. 

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRAKTYKI FIZJOTERAPEUTYCZNEJ

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Praktyka zawodowa: 

Strefa Zdrowia Małgorzata Wiśniewska – Łowigus  zwana dalej ,,praktyką” działa na podstawie:

- przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, 

- nr prawa wykonywania zawodu: Małgorzata Wiśniewska – Łowigus 4290,  nadanego przez Krajową Izbę Fizjoterapii, 

- nr prawa wykonywania zawodu: Mateusz Sękowski 903 nadanego przez Krajową Izbę Fizjoterapii, 

- niniejszego Regulaminu Organizacyjnego. 

2. Główne miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych mieści się w Łochowie przy ul. Gościnnej 9 

3. Inne miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:


II. CEL, ZADANIA I ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ
1. Celem praktyki fizjoterapeutycznej jest przywracanie, poprawa lub zachowanie zdrowia pacjentów. 
2. Zadaniem praktyki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, a w szczególności : 
- porady dietetyczne, 
- kinezyterapia, terapia wad postawy, ćwiczenia indywidualne, masaż leczniczy, masaż tkanek głębokich, pinopresura, terapia manualna, 
terapia czaszkowo – krzyżowa, terapia metodą PNF, terapia metodą Mc’Kenziego,  Kinesio Taping, 
- wizyta fizjoterapeutyczna, także w domu, 
- badanie funkcjonalne i fizjoterapia, 
- fizjoprofilaktyka, 
- przeprowadzanie sesji fizjoterapeutycznych,
- udzielanie indywidualnych porad i konsultacji fizjoterapeutycznych,
- prowadzenie terapii indywidualnej oraz grupowej,
- wydawanie opinii, orzeczeń i zaświadczeń. III. RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ
1. W ramach praktyki będą udzielane ambulatoryjne świadczenia zdrowotne obejmujące świadczenia w dziedzinie fizjoterapii.
2. Udzielanie świadczeń odbywać się będzie w pomieszczeniach praktyki: 86-065 Łochowo, ul Gościnna 9 


IV. PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Pacjenci są rejestrowani według kolejności telefonicznego/osobistego zgłoszenia. 

Dopuszcza się ze strony Strefy Zdrowia przesunięcie terminu / odwołanie wizyty po uprzednim powiadomieniu pacjenta oraz ewentualność odmowy wykonania świadczenia w przypadku wystąpienia przeciwwskazań zdrowotnych do terapii. 

Dopuszcza się możliwość odwołania wizyty przez pacjenta  z obowiązkiem powiadomienia z 24 godzinnym wyprzedzeniem bez ponoszenia kosztów. 

W przypadku niepowiadomienia w powyższym terminie pacjent zobowiązany jest opłacić wizytę.


V. OPŁATY ZA UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI  MEDYCZNEJ

• za udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych opłata wynosi 1,90 zł.

* przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. VI. ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PRZYPADKU POBIERANIA OPŁAT, 
WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
1. Z tytułu udzielanych świadczeń zdrowotnych, które nie są finansowane ze środków publicznych pobierane są od Pacjentów opłaty.
2. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków  publicznych określona jest w załączniku do regulaminu organizacyjnego.


VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy o z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem wpisania praktyki do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Krajową Radę Fizjoterapeutów.  

 

Bydgoszcz 01.01.2020